Regulamin sklepu internetowego

Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem:  https://wloskijestboski.pl.

Administratorem i właścicielem Sklepu jest Małgorzata Pożarowszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Włoski jest boski Małgorzata Pożarowszczyk z siedzibą w Warszawie (02-972) Aleja Rzeczypospolitej 6/14, NIP: 8393070816 e-mail: gosia.pozarowszczyk@gmail.com, nr telefonu: 664 190 182.

Warunkiem prawidłowego użycia i skorzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie, zaakceptowanie oraz przestrzeganie REGULAMINU.

Wskazać jednocześnie należy, iż strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na komputerze klienta, wykorzystywane w celach informacyjnych, statystycznych i funkcjonalnych. Zasady wykorzystywania cookies przez sklep opisane są w Polityce Prywatności.

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania, składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu „https://wloskijestboski.pl”, prowadzonego przez Małgorzatę Pożarowszczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Włoski jest boski Małgorzata Pożarowszczyk z siedzibą w Warszawie (02-972) Aleja Rzeczypospolitej 6/14, umożliwiając Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktu tradycyjnego oraz produktu digitalowego dostępnego na stronie Sklepu.
 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem: adresu e-mail: gosia.pozarowszczyk@gmail.com oraz pisemnie na adres:  Aleja Rzeczypospolitej 6/14, 02-972 Warszawa.
 3. Regulamin jest nieodpłatnie, nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej https://wloskijestboski.pl w sposób umożliwiający każdemu Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz zawarcie umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień przedmiotowego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.
 6. Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że każdy Klient, w swoim interesie podaje wszelkie prawdziwe informacje i zgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 7. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami.
 8. Wszystkie informacje o towarze oferowanym przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 9. Ceny Towarów i treści cyfrowych dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy wyrażone są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.
 10. Korzystanie ze Sklepu internetowego Sprzedawcy oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych i zabronionych.
 12. Zakazane jest korzystanie z treści zamieszczonych na podstronach Sklepu w celu innym niż wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją, jeśli takowa została udzielona.

II. DEFINICJE POJĘĆ

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1.  KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, poz. 15, nr 93).
 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. OPERATOR PŁATNOŚCI – operator płatności, z którego korzysta Sprzedawca, tj. PayU, należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186; 60-155 Poznań), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 7792308495.
 5. PŁATNOŚĆ – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w sklepie sposobów płatności.
 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES – dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu umieszczony na podstronie serwisu: https://wloskijestboski.pl/polityka-prywatnosci/
 7. PRODUKT ELEKTRONICZNY – Produkt zapisany w postaci elektronicznej (cyfrowej), stanowiący treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 8. PRODUKT TRADCYJNY – każdy produkt materialny dostępny w Sklepie.
 9. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Przedsiębiorca dokonujący Zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jak również art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego.
 10. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).
 13. SPRZEDAWCA –  Małgorzata Pożarowszczyk z siedzibą w Warszawie (02-972) Aleja Rzeczypospolitej 6/14, NIP: 8393070816 e-mail: gosia.pozarowszczyk@gmail.com.
 14. SUBSKRYPCJA PRODUKTU – zapis dokonywany swobodnie przez Klienta na cykliczne dostawy Produktu/Produktów w wybranej przez niego jednostce czasu,
 15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu tradycyjnego lub Produktu elektronicznego zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r. poz. 287, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.
 18. USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z  1994r., nr 24, poz. 83 z późn. zm).
 19. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i ilość produktu tradycyjnego lub produktu elektronicznego, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające jest: 

a) dostęp do internetu za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Celem dokonania zakupu produktu należy podjąć kroki zgodnie z komunikatami na stronie sklepu. Klient powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może dokonać dalszych zakupów lub dokonać finalizacji zakupu wybranego produktu, klikając w przycisk „Zobacz koszyk, a następnie „Przejdź do płatności”.
 2. Celem sfinalizowania zamówienia, Klient naciskając przycisk „Przejdź do płatności” zostanie przeniesiony na podstronę sklepu, na której to będzie zobowiązany do podania danych osobowych, sposoby dostawy oraz wyboru płatności, wypełniając dedykowany formularz.
 3. W formularzu zamówienia podać należy:

a) imię i nazwisko

b) nazwę firmy (opcjonalnie)

c) NIP firmy (opcjonalnie)

d) ulicę, numer budynku, ewentualnie numer lokalu, kod pocztowy oraz miasto

e) adres e-mail

f) numer telefonu

g) ewentualne uwag do zamówienia.

 1. Następnie Klient wybiera sposób płatności z dostępnych w sklepie sposobów, co zostało opisane szczegółowo w V punkcie regulaminu.
 2. Przed sfinalizowaniem zamówienia, Klient powinien zaakceptować uprzednio przeczytany regualmin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Owa akceptacja jest konieczna do sfinalizowania zamówienia.
 3. Następnie, Klient klikając w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość iż zawarcie umowy jest związane z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.
 4. Klient wybiera jedną z form płatności, a następnie dokonuje wpłaty.
 5. Dokonanie zakupu zostaje potwierdzone wysłanym e-mailem na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu zamówienia, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy.
 6. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail opisanej w ust. 8 punktu IV regulaminu. Umowa zawarta jest w języku polskim, w zgodnej treści z regulaminem.
 7. Klient może wybrać Subskrypcję Produktu elektronicznego. Subskrypcja Produktu polega na złożeniu Zamówienia, które to Zamówienie odnawia się z częstotliwością jednego miesiąca – bez konieczności składania przez Klienta dodatkowych oświadczeń. Klient otrzymuje dostęp do Produktów elektronicznych regularnie co jeden miesiąc, bez potrzeby składania za każdym razem odrębnego Zamówienia.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, jak również udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje przez udostępnienie regulaminu na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający jego utrwalenie, a ponadto przesłanie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia, potwierdzającego jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji. Treść umowy zostaje także zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym Sklepu.

V. CENY ORAZ  SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny produktów w sklepie podane są w walucie polski złoty i są cenami brutto, zawierającymi podatek.
 2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową będącą sumą ceny zakupu produktu powiększoną o koszt transportu.
 3. Dostępne metody dostawy produktu opisane są na stronie sklepu. Kupujący może się szczegółowo zapoznać z metodami dostaw pozostałych produktów podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 4. W sklepie istnieje możliwość płatności za zamówione produkty przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu PayU.
 5. Dokonanie transakcji za pośrednictwem systemu PayU może wiązać się z akceptacją regualminu PayU, tym samym Kupujący powinien zapoznać się z owym regulaminem lub warunkami korzystania z PayU.
 6. Wybierając Subskrypcję, Klient wyraża zgodę na cykliczne pobieranie przez operatora płatności z karty płatniczej Klienta kwoty równych cenie produktu elektronicznego w kwocie miesięcznej. Szczegółowy sposób realizacji płatności wskazany jest w  regulaminie operatora płatności. Płatność w ramach Subskrypcji jest możliwa jedynie przy pomocy karty płatniczej. Cena produktu będzie pobierana przez operatora płatności zgodnie z wybraną przy składaniu Zamówienia częstotliwością wysyłki w dacie odpowiadającej dniu ustalonym przy przystąpieniu do Subskrypcji Produktu. Częstotliwość wysyłki może zostać przez Klienta w każdym momencie zmodyfikowana.
 7. Klient w ramach usługi dokonywania płatności cyklicznych ma możliwość – ale nie obowiązek – wpisania danych karty płatniczej i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności. Operator Płatności może umożliwić przypisanie do indywidualnego Klienta identyfikatora, za pomocą którego Klient może cyklicznie dokonywać płatności na rzecz Sprzedającego. 
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest  faktura (imienna lub faktura na rzecz przedsiębiorcy, jeśli podane zostały stosowne dane) w wersji elektronicznej, która będzie przesłana Klientowi automatycznie, na co Klient wyraża zgodę.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawy do zmiany cen Produktów, wycofania Produktów oraz wprowadzania nowych Produktów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienie dokonane przed zmianą ceny.

VI. DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Wysyłka produktu tradycyjnego nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od dnia zapłaty. 
 2. Wysyłka produktu elektronicznego realizowana jest niezwłocznie po zawarciu umowy.
 3. Produkt elektroniczny uważa się za dostarczony w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
 5. W przypadku przedsprzedaży produktu, termin dostawy produktu zostanie każdorazowo podany w opisie produktu.
 6. Początek biegu terminu dostawy produktów liczy się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
 7. Zamówienie produktów uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki produktu. 
 8. Dostawa produktu elektronicznego jest bezpłatna.

VII. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość prowadzenia przedsprzedaży produktów.
 2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie produktu w cenie specjalnej, przed jego premierą.
 3. Termin dostępności produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie produktu.

VIII. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Klient, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość może odstąpić o umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania kupionych rzeczy z wyjątkiem ust. 8.
 2. Od dnia 1 stycznia 2021r. prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze sprzedawcą umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla owej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z PKD  ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
  a) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
  b) konsument i przedsiębiorca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej i udostępnienia ich osobom trzecim.
 5. By skorzystać z prawa odstąpienia od Klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu wysyłając informację sprzedawcy w jakiejkolwiek formie, np. wiadomości e-mail: gosia.pozarowszczyk@gmail.com lub formie tradycyjnej, na adres: Warszawa (02-972) Aleja Rzeczypospolitej 6/14, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia znajdującego się poniżej, lecz nie jest to obowiązkowe.
 7. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktu, jeśli produkt był dostarczany. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, z którego skorzystał Klient, chyba że Klient będzie chciał otrzymać zwrot innym sposobem, jeśli nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla Klienta. Jeżeli Sprzedawca sam nie zaproponował, że odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji oraz modyfikować czas trwania Subskrypcji bez konieczności składania oświadczenia o wypowiedzeniu i bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku:
  a) umów o dostarczanie produktu elektronicznego, jeśli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsu ment jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

 1. Klient dokonując zamówienia na produkt elektroniczny i akceptując regulamin wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży, tracąc w ten sposób prawo do odstąpienia umowy.
 2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt tradycyjny musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego produktu tradycyjnego należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. 
 3. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 4. Jeśli produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca  może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
 6. Jeśli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b) Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 2. Produkt lub Produkt elektroniczny jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 1. Produkt jest zgodny z umową, jeśli: 

a) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b) występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

– nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

– przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

– publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

c) jest dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie,             o którym mowa w ust. 15, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 15, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Reklamacje dotyczące produktów oraz subskrypcji należy kierować:

a) pocztą elektroniczną na adres:  gosia.pozarowszczyk@gmail.com

b)  Małgorzata Pożarowszczyk z siedzibą w Warszawie (02-972) Aleja Rzeczypospolitej 6/14.

 1. Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z polityką prywatności.
 3. Za uszkodzenie i zaginięcie przesyłek pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 4. W przypadku wystawienia faktury korygującej, zostanie ona wystawiona przez Sprzedającego w momencie zwrotu należności na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana za pomocą wiadomości e-mail, podany przez Klienta przy zamówieniu, na co Klient wyraża zgodę.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. W razie nieuwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:

a) zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

b) zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;

c) może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Powiatowego Rzecznika Konsumenta;

d) może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów i rozpatrywania reklamacji oraz dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

X. PRAWA AUTORSKIE ORAZ LICENCJA

 1. Produkt jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co oznacza, iż podlega ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną sprzedawcy oraz osób trzecich będących ich autorami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż z chwilą zawarcia umowy udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z produktów.
 3. Licencja opisana w ust. 2  nie obejmuje kopiowania w całości lub części, z wyjątkiem korzystania z produktu na użytek własny Klienta, tworzenia na podstawie produktu innych towarów podobnych, przekazywania prawa do korzystania z produktu innym osobowym nawet w części.
 4. Wynagrodzenie z tytułu licencji zawiera się w cenie produktu.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI ORAZ PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Małgorzata Pożarowszczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Włoski jest boski Małgorzata Pożarowszczyk z siedzibą w Warszawie (02-972) Aleja Rzeczypospolitej 6/14, NIP: 8393070816 e-mail: gosia.pozarowszczyk@gmail.com, nr telefonu: 664 190 182
 2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę, jak również do podjęcia działań na żądanie Klienta, takich jak świadczenie usług elektronicznych, czy rozpatrzenie reklamacji.
 3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących zasad, jak również zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu, pod adresem: https://wloskijestboski/polityka-prywatnosci/

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy wykonywanej w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przedmiotowym regulaminie w przypadku np. zmiany przepisów prawa, czy zmiany sposobów płatności i dostaw. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu, obowiązującą jest wersja regulaminu z dnia zawarcia umowy.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023r.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Pobierz formularz reklamacji